• Email: info@tweedehandscamper.nl
 • Verkoop jouw Camper op Tweedehandscamper.nl

Algemene voorwaarden

Tweedehandscamper.nl - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Tweedehandscamper.nl gevestigd te Haarlem

Versie geldig vanaf 16-11-2018

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties van onze website Tweedehandscamper.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tweedehandscamper.nl.
 • Als je een advertentie plaats op Tweedehandscamper.nl geef je te kennen dat je met de leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Tweedehandscamper.nl behoudt zich het recht de leveringsvoorwaarden te allen tijde na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tweedehandscamper.nl erkend.
 • Tweedehandscamper.nl is niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • De adverteerder die een advertentie op Tweedehandscamper.nl plaatst, geeft Tweedehandscamper.nl de volmacht deze door te plaatsen naar alle door de adverteerder aangegeven websites en social media kanalen.
 • Tweedehandscamper.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geleverde informatie. De informatie die aangeleverd wordt, dient verband te houden met het aangeboden product of dienst.
 • Tweedehandscamper.nl heeft te allen tijde zonder opgave van reden het recht de advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen.
 • Het is de plicht van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, de weten regelgeving niet overtreden.
 • Tweedehandscamper.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie of account van Tweedehandscamper.nl of de overige door de adverteerder aangegeven websites te verwijderen.
 • Tweedehandscamper.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geplaatste advertentie.
 • Tweedehandscamper.nl heeft een inspanningsverplichting wat betreft het doorplaatsen en het plaatsen van de advertentie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (indirecte) schade.
 • Als de website een storing heeft dan zullen we deze zo spoedig mogelijk oplossen, maar we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade, gemiste inkomsten, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstilstand.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Tweedehandscamper.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Tweedehandscamper.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor het risico van de website behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tweedehandscamper.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Tweedehandscamper.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval hoeft Tweedehandscamper.nl enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Tweedehandscamper.nl is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Algemene voorwaarden overige websites

 • Voor informatie over de algemene voorwaarden van de websites waar je advertentie naar wordt doorgeplaatst, neem je contact op of bezoek je deze website.

Aanvullende voorwaarden zakelijke klanten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties van Tweedehandscamper.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tweedehandscamper.nl. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar toe. Door het plaatsen van een advertentie geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tweedehandscamper.nl behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van de advertentie te wijzigen.

 • Leveringsvoorwaarden:

Tweedehandscamper.nl in niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder. Tweedehandscamper.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geleverde informatie. De informatie die aangeleverd wordt, dient verband te houden met het aangeboden product of dienst. Tweedehandscamper.nl heeft te allen tijde zonder opgave van reden het recht de advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen. Het is de plicht van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, de weten regelgeving niet overtreden. Tweedehandscamper.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie of account van Tweedehandscamper.nl of de overige door de adverteerder aangegeven websites te verwijderen. Tweedehandscamper.nl  kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geplaatste advertentie. Tweedehandscamper.nl heeft een inspanningsverplichting wat betreft het doorplaatsen en het plaatsen van de advertentie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (indirecte) schade. Bij storing op de website van Tweedehandscamper.nl of de websites waar de advertentie naar doorgeplaatst is, heeft Tweedehandscamper.nl de inspanningsverplichting om dit op te lossen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade, gemiste inkomsten, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstilstand.

 • Klachten, een compliment of een suggestie:

Klachten, complimenten of suggesties kunnen per email info@tweedehandscamper.nl aan ons gemeld worden. Geef duidelijk aan of het om een klacht, compliment of suggestie gaat. Tweedehandscamper.nl zal er alles aan doen om je mail z.s.m. te beantwoorden en zal altijd per mail een antwoord terugsturen.

 • Aansprakelijkheid:

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Tweedehandscamper.nl geen aansprakelijkheid aanvaard. Tweedehandscamper.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tweedehandscamper.nl  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Tweedehandscamper.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tweedehandscamper.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 • Ontbinding van de overeenkomst:

Je kunt op elk moment je overeenkomst met Tweedehandscamper.nl  beëindigen,  Tweedehandscamper.nl is indien van toepassing niet verplicht je openstaande saldo te crediteren.

 • Verlenging en einde van de overeenkomst:

Deze kan op elk moment worden stopt gezet.

Wijzigen van de algemene voorwaarden:

Tweedehandscamper.nl is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.